مصرف بهینه آب، محیط زیست پایدار

مصرف بهینه آب، محیط زیست پایدار

راهکارها

آبیاری بارانی کلاسیک ثابت

 

 در این روش پمپ، لوله اصلی، نیمه اصلی و بال‌های آبیاری همگی ثابت‌اند و فقط آبپاش‌ها به‌همراه پایه‌های خود پس از ابیاری هر موضع به محل بعدی منتقل می‌شوند …

آبیاری بارانی کلاسیک نیمه‌متحرک

 

در این روش پمپ، لوله اصلی و نیمه اصلی در جای خود ثابت مانده ولی بال‌های آبیاری پس از آبیاری یک قسمت از مزرعه جداشده و به محل جدید منتقل و دوباره نصب می‌شوند

راهکارها

مصرف بهینه آب، محیط زیست پایدار